Warstwa odcinająca z geotekstyliów w nawierzchniach drogowych

Materiał omawia zagadnienia związane ze stosowaniem geotekstyliów jako warstwy odcinającej w budowie nawierzchni drogowych. Podano wymagania ogólne, jakie stawia się geotekstyliom w omawianym zastosowaniu. Przedstawiono klasyfikacje wykorzystywane w wybranych krajach oraz wymagania stosowane w Polsce. Zwrócono uwagę na czynniki wpływające na prawidłowy wybór właściwości geotekstyliów do wykonania warstwy odcinającej.

Użycie geotekstyliów jako warstwy separacyjnej w budowie dróg należy do jednych z pierwszych zastosowań geosyntetyków w budownictwie. Zauważono, że oddzielenie materiałów wyraźnie różniących się pod względem uziarnienia, na przykład warstwy podbudowy z kruszywa od podłoża gruntowego, daje namacalne korzyści techniczne i ekonomiczne w czasie budowy i eksploatacji nawierzchni. Jako separatory stosuje się geotekstylia, czyli geowłókniny i geotkaniny. Obecnie warstwy odcinające z geotekstyliów praktycznie wyparły klasyczne warstwy odcinające, wykonywane z piasku o odpowiednim uziarnieniu. Przyczyną jest niski koszt geotekstyliów i robocizny w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań technicznych stawianych warstwie odcinającej.

Pomimo powszechności stosowania w Polsce geotekstyliów w omawianej funkcji wydaje się, że zestawienie podstawowych wymagań stawianych geotekstyliom oraz zasad ich doboru może przyczynić się do lepszego wykorzystania tych materiałów w warstwach odcinających nawierzchni. Artykuł składa się z trzech zasadniczych części:

  • omówienie cech geotekstyliów istotnych w przypadku funkcji separacyjnej,
  • praktyczne zasady wyboru geotekstyliów na warstwę odcinającą w wybranych krajach,
  • polskie wymagania w odniesieniu do geotekstyliów stosowanych jako warstwa odcinająca.

Wymagania ogólne względem geotekstyliów do warstwy odcinającej

Według dokumentu WWiORB [12] warstwa odcinająca to „warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej”. Definicja o podobnej treści znajduje się również w Katalogach typowych nawierzchni, stosowanych w Polsce.

Warstwa odcinająca z geotekstyliów będzie pełniła właściwie swoją funkcję, jeżeli nie ulegnie uszkodzeniom mechanicznym (perforacja, rozdarcia) w czasie wbudowania na niej warstwy kruszywa oraz w czasie eksploatacji nawierzchni. W związku z tym podstawowe wymagania w odniesieniu do geotekstyliów dotyczą wystarczającej odporności na oddziaływania mechaniczne.

Rys. 1. Schemat badania „grab” (źródło: „Geotekstylia Typar SF”, Du Pont)

Wywiady

Waldemar Gajeski: Mosty łączą ludzi

Waldemar Gajeski, dyrektor Dyrekcji Mostowej STRABAG, w rozmowie z redakcją czasopisma „Mosty” odpowiada na pytania związane m.in. z kryzysową sytuacją w branży budowlanej oraz rozwiązaniami systemowymi, które mogłyby pomóc polskim firmom go przetrwać. Ponadto omawia perspektywy branży mostowej na przyszły rok, a także zdradza, która realizacja ...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.