Projekt IM-SAFE – stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą w Europie

W niniejszym artykule przedstawiono europejski projekt IM-SAFE: Zharmonizowany monitoring infrastruktury transportowej w Europie w celu optymalnego utrzymania i bezpieczeństwa1, wspierający rezultaty zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych związanych z utrzymaniem obiektów mostowych. Połączenie aktualnej wiedzy, doświadczeń i ekspertyz w dziedzinie diagnostyki mostowej ma służyć sformułowaniu jednolitej normy zarządzania obiektami mostowymi w Unii Europejskiej. Na oficjalnej stronie projektu opublikowano szereg raportów, w tym m.in.: przegląd stosowanych i innowacyjnych technik badawczych w diagnostyce mostowej, ocenę istniejących metod zarządzania ryzykiem i stanem technicznym obiektów, rekomendacji odnośnie do stosowania nowoczesnych technologii (IoT2, BIM3, Al4, GIS5) i ich zastosowaniu we wczesnym reagowaniu na zagrożenia.

Kontekst powstania projektu IM-SAFE

Nie ulega wątpliwości, że stan techniczny coraz większej liczby obiektów drogowo-mostowych uległ zauważalnemu pogorszeniu. Wiąże się to z ich wiekiem oraz ze wzrostem natężenia ruchu. Z tego powodu wymagają one nie tylko powszechnie praktykowanych kompleksowych przeglądów, ale również efektywnych metod zarządzania ich stanem w czasie. Narastająca liczba wypadków w Europie, szczególnie zawalenie się mostu Morandiego w Genui [2] w 2018 roku, zapoczątkowała szeroką analizę efektywności zarządzania infrastrukturą. Sytuacja wpływa bezpośrednio nie tylko na zarządców obiektów mostowych, ale i na użytkowników ruchu drogowego. Zaufanie opinii publicznej do bezpieczeństwa mostów oraz tuneli w Europie zmniejszyło się, zwłaszcza w takich krajach jak Włochy czy Hiszpania, co jest bezpośrednim skutkiem zaistniałych wypadków. Przez lata były prowadzone różnorodne projekty unijne (np.: BRIDGEMON, SEEBRIDGE, SAFEBRIDGE) podejmujące zagadnienia związane z poprawą stanu istniejących mostów, wdrażania i normalizacji nowych metod inspekcji czy monitoringu obiektów. Nie przeprowadzono do tej pory odpowiedniej syntezy osiągniętych wyników tych projektów z bieżącą sytuacją w Europie od strony istniejących norm oraz praktyk. Ich rozbieżność nie sprzyja wzrostowi skuteczności oraz utrudnia przepływ informacji pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za utrzymanie obiektów infrastrukturalnych. Większy poziom współpracy, wzajemna wymiana dobrych praktyk w zarządzaniu mogą pomóc w zniwelowaniu tych zagrożeń. W tym celu ogłoszono konkurs w ramach programu HORIZON2020, a dofinansowanie zostało przyznane na projekt IM-SAFE (na podstawie umowy grantu nr 958171), zaplanowany na lata 2021-2023.

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.