Generalny Pomiar Ruchu 2025 – GDDKiA ogłosiła przetarg na wybór podmiotu opracowującego wyniki pomiaru

Przygotowania do przyszłorocznego GPR idą pełną parą. W ostatnim tygodniu ogłoszono przetarg na wybór podmiotu opracowującego wyniki GPR 2025. Na oferty czekamy do 8 maja 2024 roku. Ponadto, 22 marca br. opublikowane zostało zarządzenie nr Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ws. przeprowadzenia okresowego pomiaru ruchu na drogach krajowych w 2025 r.

DPU_1_24_materialy_technologie_NAWIERZCHNIE_DROGOWE_iStock-1158995739
Fot. iStock

Przetarg ogłoszony, zarządzenie opublikowane

Wszczęte postępowanie przetargowe dotyczy wyboru tzw. podmiotu opracowującego wyniki pomiaru, czyli wykonawcy odpowiedzialnego m.in.: za cały proces zebrania wyników pomiarów od wykonawców pomiaru w terenie, przygotowanie narzędzi informatycznych wspomagających ich realizację, analizę wyników we współpracy z GDDKiA oraz opracowanie materiałów opisowych.

Opublikowane 22 marca br. zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad stanowi podstawę prawną realizacji pomiarów na drogach krajowych i wprowadza do stosowania wytyczne organizacji i przeprowadzenia GPR 2025 na drogach krajowych. Wytyczne opisują szczegółowo metodę przeprowadzania pomiaru oraz zakres obowiązków poszczególnych uczestników tego projektu.

Generalne Pomiary Ruchu w Polsce

Obowiązek przeprowadzenia okresowych pomiarów ruchu przez zarządców dróg wynika z ustawy o drogach publicznych. Na drogach krajowych, zarządzanych przez GDDKiA, przeprowadzane są okresowo tzw. Generalne Pomiary Ruchu, które stanowią podstawowe źródło informacji o ruchu drogowym na tej sieci. Pozwalają one na określenie najważniejszych parametrów ruchu drogowego dla każdego odcinka sieci dróg krajowych, takich jak Średni Dobowy Ruch Roczny (SDRR), struktura rodzajowa ruchu czy wielkość ruchu w poszczególnych okresach doby.

Wyniki GPR są wykorzystywane m. in.: do celów planistyczno-projektowych dotyczących sieci transportowej kraju, zarządzania ruchem, analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, analiz ekonomicznych oraz tych związanych z ochroną środowiska. Generalne pomiary ruchu w Polsce są realizowane w okresach 5 letnich już od 1965 roku, a ich wyniki są zgodne z wymaganiami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ). Od roku 2000 przeprowadzane są równolegle na drogach krajowych i wojewódzkich, zgodnie z metodą określaną przez GDDKiA.

Na potrzeby każdego GPR cała sieć dróg krajowych dzielona jest na jednorodne ruchowo odcinki pomiarowe, dzięki czemu możliwe jest poznanie charakterystyk ruchu dotyczących każdego odcinka. W GPR 2025 sieć dróg krajowych zostanie podzielona na ok. 2400 odcinków pomiarowych zakwalifikowanych do danego typu odcinka w zależności m.in. do wielkości natężenia ruchu czy metody pomiarowej. Co warte podkreślenia, metodyka podziału sieci na odcinki pomiarowe stosowana przez GDDKiA została w ostatnim czasie doceniona przez EKG ONZ i będzie prezentowana innym krajom w kwietniu br., na najbliższym spotkaniu grupy roboczej zajmującej się statystykami transportowymi.

Metodyka realizacji GPR zakłada zliczanie wszystkich pojazdów przejeżdżających przez przekrój odcinka pomiarowego i przypisywanie ich do wymaganych kategorii. Pomiary realizowane są w sposób automatyczny, półautomatyczny lub z wykorzystaniem kamer wideo.

W przypadku dwóch pierwszych metod do określenia parametrów ruchu drogowego będą wykorzystywane dane z całego roku. Źródłami danych w pomiarach automatycznych i półautomatycznych będą m.in. dane ze Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu i innych systemów pomiaru ruchu GDDKiA, systemu poboru opłat e-TOLL obsługiwanego przez Krajową Administrację Skarbową czy systemów poboru opłat operatorów autostrad koncesyjnych.

Natomiast w przypadku technologii wideo, pomiary będą przeprowadzane w ciągu całego roku, w kilka specjalnie wybranych dniach pomiarowych, a na podstawie zebranych w ten sposób danych oraz współczynników rozszerzenia z pomiarów automatycznych obliczone zostaną dla nich średnie wielkości całoroczne. Co istotne, pomiary wideo przeprowadzane są tylko w dni takie jak wtorek, środa, czwartek i niedziela. Inne dni tygodnia, takie jak piątek czy poniedziałek, cechują się zbyt wysoką zmiennością w ciągu roku, z tego względu pomiar w takim dniu obarczony byłby zbyt dużą losowością.

Uśrednione wielkości ruchu w pozostałe dni tygodnia określane są na podstawie wskaźników wyznaczonych z pomiarów ciągłych, automatycznych.

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.