II (32) SEMINARIUM „MOSTY. BUDOWA, WZMACNIANIE, PRZEBUDOWA”

W dniach 18 – 19.04.2024 roku w Poznania odbyło się seminarium: „Mosty. Budowa, wzmacnianie, przebudowa”. Było to drugie seminarium, które jest kontynuacją w odmienionej formule dotychczasowych 30-tu edycji seminariów: „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów” organizowanych przez poznańskie środowisko mostowców. Organizatorami tej edycji seminarium jest Oddział Wielkopolski Związku Mostowców RP, przy współpracy firm DWD Service i SMP Projektanci. Patronat honorowy nad seminarium objął Prezydent Miasta Poznania, a partnerem merytorycznym były PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Tradycyjnym celem organizatorów jest wymiana wiedzy i doświadczenia z zakresu projektowania, stosowanej technologii budowy, wzmacniania i przebudowy mostów, a także przedstawienie wybudowanych obiektów mostowych. Zawarte w księdze konferencyjnej referaty i ich prezentacja na seminarium, a także dyskusja w czasie poszczególnych sesji, jak i rozmowy kuluarowe potwierdziły, że tematyka seminarium jest ciągle aktualna. W konsekwencji uważam, że zamierzone cele konferencji zostały osiągnięte. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim autorom referatów za trud związany z ich przygotowaniem i wygłoszeniem. Chciałbym również podziękować sponsorom, dzięki którym można było łatwiej osiągnąć postawione cele oraz uatrakcyjnić przebieg seminarium.

W seminarium wzięło udział ponad 270 uczestników z całego kraju, reprezentujących wszystkie środowiska zawodowe: pracownicy naukowi, projektanci, przedstawiciele firm wykonawczych, administracji państwowej i samorządowej zajmujących się budową i utrzymaniem mostów, a także przedstawiciele producentów i dystrybutorów materiałów oraz sprzętu do budowy i utrzymania mostów. W seminarium wzięli również udział studenci kierunków komunikacyjnych Politechniki Poznańskiej, Gdańskiej i Krakowskiej. Tak szerokie i zróżnicowane spektrum uczestników pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczenia pomiędzy światem nauki i techniki, pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz zajmujących się zarzadzaniem i utrzymaniem infrastruktury komunikacyjnej.

W czasie trwania seminarium odbyło się pięć sesji, na których wygłoszono 27 referatów. Wygłoszone referaty, z niewielkimi wyjątkami, zostały zamieszczone w Księdze Konferencyjnej. W referatach wygłaszanych w poszczególnych sesjach położono m.in. nacisk na zagadnienia dotyczące cyfryzacji przeglądów obiektów mostowych, roli próbnych obciążeń w tworzeniu tzw. cyfrowych bliźniaków (Sesja I), oceny nośności zabytkowych obiektów oraz ich utrzymana i zapewnienia odpowiedniej trwałością (sesja II), technologii budowy obiektów mostowych (sesja IV i V), atakże na problemy związane z utrzymaniem i remontami obiektów mostowych (sesja V). Pojawiły się również w referatach tematy dotyczące optymalizacji czy zagadnienia ekonomiczne (sesja I i IV). Co charakterystyczne, to rosnąca liczba referatów związanych z budową i utrzymaniem obiektów kolejowych. Jest to zapewne odzwierciedleniem wzrostu inwestycji związanych z modernizacją linii kolejowych i w tym kontekście wzrostem nakładów na mosty i wiadukty kolejowe. Uważam, że bardzo ciekawe były referaty, które dotyczyły cyfryzacji dokumentacji mostów i procesu raportowania wyników przeglądów, dotyczące optymalizacji budowy obiektów mostowych oraz związane z szeroko rozumianymi zagadnieniami dotyczących kosztów budowy obiektów. Jest to tematyka, która powinna być moim zdaniem szerzej poruszana na naszej konferencji.

W ramach każdej sesji odbywała się dyskusja nad treścią zaprezentowanych referatów. Prowadzona dyskusja pozwoliła na wymianę myśli dotyczących zagadnień poruszanymi w referatach, a mających swoje przełożenie na aktualne problemy związane z budową, utrzymaniem i przebudową mostów. W czasie dyskusji podkreślano znaczenie wdrażania nowych technologii w przeglądach obiektów mostowych, cyfryzacji dokumentowania wyników przeglądów, jak również w tworzeniu tzw. bliźniaków cyfrowych mostów. Zwracano uwagę na prawidłową budowę obiektów z punktu widzenia podniesienia ich trwałości, a także na skuteczne prowadzenia napraw i remontów mostów i wiaduktów. Ożywioną dyskusję wywołały również zagadnienia dotyczące prawidłowej instalacji tzw. urządzeń obcych na mostach, a w istniejących obiektach na ich konieczną przebudowę w taki sposób, by nie powodowały one wyraźnego pogorszenia warunków eksploatacji, i co bardzo ważne, utrzymania mostów.

W ramach konferencji odbył się bardzo interesujący panel dyskusyjny, poświęcony obiektom zabytkowym znajdujących się w sieci polskich dróg kołowych i kolejowych. Wprowadzeniem do dyskusji były referaty wygłoszone przez prof. B. Rymszę oraz prof. J. Biliszczuka. Mediatorami w dyskusji byli m.in. Piotr Bruss – Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji, Region Zachodni PKP PLK S.A., Jerzy Szałygin – Kierownik Wydziału Ekspertów Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków oraz Katarzyna Dziura – zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Celem tego panelu było zaprezentowanie problemów jaki ma z obiektami inżynierskimi uznanymi za zabytkowe (wpisanymi do rejestracji zabytków) administracja drogowa i kolejowa, projektanci i wykonawcy. Panel ten został poprzedzony sesją II, w której projektanci i eksperci przedstawili kilka wybranych tematów związanych z oceną nośności, przebudową i utrzymaniem obiektów uznanych za zabytkowe. W referatach wprowadzających w dyskusję przestawiono uwarunkowania formalno-prawne związane z ochroną zabytków, formy ochrony zabytków i zasady ewidencji zabytków, a także zaprezentowano wiele starych obiektów, z przesłaniem do uczestników panelu, by podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, które obiekty uznać za zabytkowe, a jeśli nawet nie uznamy je za zabytkowe – jak z nimi postępować. W tym kontekście padła propozycja, by np. przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołać stosowny zespół specjalistów: historyków, architektów, inżynierów mostowców, którzy by zajęli się tym problemem. W dyskusji ścierały się poglądy co do tego, jakie i w oparciu o jakie kryteria zaliczyć obiekty do zabytkowych, które wymagają specjalnego traktowania w procesie remontu i utrzymania. Ponadto wywołany został temat „typowych” obiektów zabytkowych, o wielokrotnie powtarzanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i materiałowych – czy należy zachować je wszystkie, czy tylko obiekty reprezentatywne, jako świadkowie historii, a pozostałe rozebrać? Kolejnym istotnym zasygnalizowanym problemem było to, jak podchodzić do remontu i przebudowy obiektów uznanych za zabytkowe, m.in. czy w ramach remontu zachować jedynie formę obiektu czy wszystkie elementy konstrukcyjne i wyposażenia. Mam nadzieję, że dyskusja ta stanie się początkiem odpowiedniej kodyfikacji związanej z kwalifikacją obiektów mostowych jako obiekty zabytkowe, które wymagające ochrony prawnej, jaka powinna być forma tej opieki wraz podaniem zasad postępowania z takimi obiektami. Kodeks ten powinien uwzględniać konieczność zachowania obiektów związanych z materialnym dziedzictwem ludzkości, umożliwiając jednocześnie rozwój społeczeństw i nie hamować postępu w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej. Brak odpowiednich, precyzyjnych przepisów w tym zakresie, jak wynikało z dyskusji, „utrudnia życie” praktycznie wszystkim, którzy mają styczność z obiektami starymi (zabytkowymi): konserwatorom zabytków, administracji drogowej i kolejowej, inwestorom, projektantom i wykonawcom.

W czasie trwania seminarium ogłoszone wyniki konkursu ZMRP na Dzieło Mostowe Roku, a laureatom wręczono stosowne dyplomy i statuetki. W tegorocznej edycji nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:

za konstrukcję obiektu mostowego: MOST PRZEZ WISŁĘ W CIĄGU LINII KOLEJOWEJ E30 W KRAKOWIE (Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy; projekt: STRABAG Sp. z o.o. – Koncepcja Architektoniczno – Konstrukcyjna, BBF Sp. z o.o. – Projekt Wyjściowy, E&C Sp. z o.o. – Projekt Zamienny; wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

– za rewitalizację obiektu mostowego: WIADUKT NAD UL. GRZEGÓRZECKĄ / DIETLA W CIĄGU LINII KOLEJOWEJ E30 W KRAKOWIE (Inwestor: Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy; projekt: BBF Sp. z o.o. – Projekt Wyjściowy, TOP Projekt Sp. z o.o. – Projekt Zamienny; wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.)

– za wdrożenie nowych technologii: WIADUKT KOLEJOWY W KM 4+787 LINII NR 1 NA TERENIE PRZEBUDOWANEJ STACJI WARSZAWA ZACHODNIA (inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie; projekt: Top Projekt Sp. z o.o. – Projekt Budowlany i Wykonawczy, Prodesign Sp. z o.o. – Projekt Technologiczny; wykonawca: Budimex S.A., Mostostal Kraków S.A. – Podwykonawca)

Kończąc to krótkie sprawozdanie zapraszam na kolejne seminarium, które planowane jest w Poznaniu w dniach 05 – 06 czerwca 2025 roku. W ramach panelu dyskusyjnego planujemy poruszyć zagadnienia związane z ochroną środowiska, w kontekście budowy i remontu obiektów inżynierskich. Dlatego jesteśmy zainteresowani zgłaszaniem referatów dotyczących tej problematyki. Zapraszam również do zgłaszania innych referatów naukowych i technicznych, w tym prezentujących osiągniecia biur projektów i firm wykonawczych. Taka prezentacja jest doskonałą promocją biura lub firmy.

Arkadiusz MADAJ

Przewodniczący komitetu organizacyjnego

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.