I Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa (WGS)

Pierwsza edycja Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa (WGS), zorganizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, odbyła się 7-9 grudnia 2022 r. w Cedzynie koło Kielc. Przygotowana została przez Zakład Geologii Środowiskowej w ramach projektu „Geologia Samorządowa serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa” (finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej). Konferencja WGS zgromadziła ponad 300 osób reprezentujących powiatową i wojewódzką administrację geologiczną, przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych, przedsiębiorstw geologicznych, członków stowarzyszeń geologicznych i górniczych, prawników oraz naukowców.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Annę Moskwę – Minister Klimatu i Środowiska oraz Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury, a także przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego, Polski Związek Producentów Kruszyw, Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa.

Program pierwszego dnia konferencji stanowiły przede wszystkim referaty geologów wojewódzkich i powiatowych. Zakres prezentowanych wystąpień był bardzo szeroki i poruszał przede wszystkim zagadnienia oraz problemy, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy terenowej administracji geologicznej w ramach realizacji swoich obowiązków służbowych. Z przedstawianych tez wynika, że większość tych problemów związana jest z niejasnością lub mnogością możliwości interpretacyjnych obowiązujących uregulowań prawnych.We wszystkich prezentacjach  jednogłośnie/zgodnie podkreślana była potrzeba uporządkowania zapisów Ustawy Prawo geologiczne i górnicze zwłaszcza w odniesieniu do powiązanych innych aktów prawnych. Ponadto podkreślana była zasadność współpracy pomiędzy organami administracji geologicznej wszystkich szczebli i wzmocnienie roli geologa powiatowego, która według prelegentów i uczestników powinna być poparta wymaganym, kierunkowym wykształceniem geologicznym

Poza dylematami administracyjnymi zaprezentowane zostały także działania przedsiębiorców wydobywczych i zagadnienia środowiskowe.  Pan Henryk Ciosmak, Prezes firmy Stellarium Sp. z o.o., wygłosił referat o działalności firmy i zaprezentował interesujący film z uruchomienia pierwszej w Polsce i w Unii Europejskiej odkrywkowej kopalni bursztynu. Natomiast Pan Grzegorz Boroń, Dyrektor Urzędu Miasta Bydgoszczy, zreferował trudny dla miasta problem  związany z historycznymi zanieczyszczeniami, spowodowanymi zakończonym wiele lat temu funkcjonowaniem Zakładów Chemicznym Zachem.

Drugiego dnia odbyło się 5 paneli dyskusyjnych dotyczących najważniejszych tematów, związanych z pracą geologów powiatowych i wojewódzkich: ochroną złóż, rekultywacją wyrobisk poeksploatacyjnych, zagospodarowaniem przestrzennym, geologią inżynierską i geotechniką oraz ochroną wód podziemnych. Wnioski nasuwające się po burzliwych dyskusjach, zarówno pomiędzy panelistami, jak i uczestnikami konferencji, nie pozostawiają wątpliwości, że największym problemem jest obecny stan regulacji prawnych oraz brak umocowania prawnego współpracy pomiędzy instytucjami oraz organami związanymi z gospodarowaniem przestrzenią geologiczną, a tym samym brak możliwości wypracowania dobrych praktyk dla usprawniania i optymalnego funkcjonowania organów odpowiedzialnych za geologię i górnictwo.

Potrzebę wymiany doświadczeń i współpracy szczególnie zaakcentował w listownym przesłaniu do uczestników konferencji dr Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju, Wiceminister w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa – „wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele: organów nadzoru górniczego, państwowej służby geologicznej, świata nauki i przemysłu, ponieważ rozwój geologii i górnictwa to nasza wspólna sprawa. Zależy on od wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrej współpracy różnych środowisk zgromadzonych na konferencji”

Konieczność wypracowania najlepszych rozwiązań, które w praktyce będą wspomagać pracę geologów samorządowych, podkreślił także Pan Adam Mirek – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w odczytanym liście: „Zorganizowanie konferencji jest bez wątpienia inicjatywą niezwykle ważną i potrzebną, uwzględniającą potrzebę wypracowania rozwiązań problemów stojących przed polską geologią samorządową. Cykliczne podejmowanie tych tematów z pewnością wpłynie na wypracowanie dobrych praktyk, które pozwolą na pokonanie wielu barier i wątpliwości o charakterze administracyjno-prawnym, z jakimi boryka się dzisiaj środowisko geologów. Szeroka tematyka obrad pozwoli na wymianę poglądów służącą podniesieniu statusu geologów w Polsce i integracji środowiska”.

Ostatniego dnia Konferencji odbyły się wycieczki przygotowane przez partnerów konferencji: Geonaturę Kielce Centrum Geoedukacji oraz Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach. Uczestnicy konferencji zwiedzili ośrodki, będące przykładami pozytywnie przeprowadzonej rekultywacji i adaptacji terenów poeksploatacyjnych, które z wielkim sukcesem służą dziś społeczności.

Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa ma duże znaczenie dla stworzenia dobrej tradycji rzetelnego dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji geologicznej, nadzoru górniczego oraz środowiskami naukowców, organów ustawodawczych i przedsiębiorców. Szereg prezentacji, liczne dyskusje, wymiana poglądów podczas konferencji zaowocowały wnioskami, które nie powinny przejść bez echa.

Na polecenie Głównego Geologa Kraju ogólnopolska Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa docelowo będzie wydarzeniem corocznym, organizowanym przez państwową służbę geologiczną. Stanowi ona niepowtarzalną okazję do integracji środowiska geologów łączącego reprezentantów zarówno urzędników, jak i przedsiębiorców z całej Polski i jest zarazem idealną płaszczyzną dla wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nawiązywania relacji zawodowych pomiędzy grupami wzajemnie od siebie zależnymi.  Konferencja umożliwia  wypracowanie fundamentów współpracy oraz optymalnych rozwiązań, które w praktyce mogą wspomagać ich pracę, która w efekcie przełoży się na odpowiedzialne i rozważne korzystanie z zasobów naturalnych w naszym kraju.

PGI

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odkrywa główne cele i zadania instytutu, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowoczesnego budownictwa w Polsce. ITB, jako wiodący ośrodek badawczy, nie tylko uzyskał wysoką kategorię A w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości, ale t...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.