18. edycja Seminarium Naukowo-Technicznego WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE Obiekty kolejowe

22-24 listopada 2023 r. odbyła się osiemnasta edycja Wrocławskich Dni Mostowych – jednego z najważniejszych wydarzeń branży mostowej.

Podstawowa sieć linii kolejowych powstała w Europie w drugiej połowie XIX w. Do dziś w eksploatacji pozostaje duża część powstałych w tamtym okresie obiektów mostowych murowanych z kamienia lub cegły oraz stalowych blachownicowych i kratownicowych. Na przełomie XIX i XX w. do budowy mostów kolejowych zaczęto stosować beton oraz żelbet, a po II wojnie światowej – beton sprężony. Począwszy od lat 70. XX w. w krajach Europy Zachodniej i Japonii zaczęły powstawać linie kolejowe dla pociągów dużych prędkości, co wymusiło opracowanie nowej generacji obiektów mostowych. W Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat po obranej strategii rozwoju infrastruktury prowadzona jest intensywna modernizacja głównych i lokalnych linii kolejowych. W jej ramach wymieniana jest znaczna część wyeksploatowanych obiektów mostowych na nowe lub następuje ich rewitalizacja. Ponadto w związku z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego rozważa się budowę linii kolejowych dużych prędkości, w przypadku których obiekty mostowe muszą spełniać określone warunki. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe aspekty, organizatorzy Wrocławskich Dni Mostowych podjęli decyzję o poświęceniu 18. edycji Seminarium tematyce mostów kolejowych. Patronat nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Janusz Szczepański, Przewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. uczelni, a także Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu Krzysztof Kieres. Obrady Seminarium Naukowo- -Technicznego odbyły się w Centrum Konferencyjnym Politechniki Wrocławskiej, zostały tradycyjnie poprzedzone wykładami warsztatowymi (22 listopada 2023 r.), które w tym roku poświęcone były monitoringowi obiektów mostowych. Warsztaty poprowadzili profesorowie Jan Biliszczuk i Mateusz Bocian. W czasie warsztatów szkoleniowych zostały wygłoszone następujące prelekcje:

1. Maciej Hildebrand: Propozycja wytycznych dotyczących projektowania i eksploatacji systemów monitorowania obiektów mostowych – główne postulaty,

2. Maciej Kulpa, Bartosz Piątek, Tomasz Siwowski: Wykorzystanie światłowodów DFOS do monitoringu obiektów mostowych – aspekty badawcze,

3. Rafał Sieńko: Pomiary i monitorowanie konstrukcji mostowych,

4. Marco Teichgraeber: 12 lat monitoringu mostu Rędzińskiego – wykorzystanie gromadzonych danych w nauce i praktyce inżynierskiej,

5. Grzegorz Poprawa, Marek Salamak: Diagnostyka i monitoring mostów w kontekście cyfrowych bliźniaków,

6. Tomasz Fotyga: Nowoczesne platformy zdalnego zarządzania danymi w zastosowaniach dla zautomatyzowanych systemów monitowania konstrukcji mostowych,

7. Krzysztof Żółtowski, Przemysław Kalitowski, Mikołaj Binczyk: Strategia monitoringu obiektów mostowych – wybrane elementy.

Zasadnicza część obrad WDM odbyła się 23-24 listopada 2023 r. Komitet Programowy ocenił i zaakceptował do druku w materiałach seminaryjnych 47 referatów przygotowanych przez autorów wywodzących się z różnych krajów i środowisk branży mostowej. W tym roku referaty polskich autorów zostały wzbogacone o prace uczestników z Hiszpanii, Portugalii, Luksemburga czy Niemiec. Podczas sesji otwarcia, po powitaniu uczestników oraz krótkich przemowach organizatorów i gości Honorowych, wygłoszone zostały następujące referaty zamówione:


1. Jacek Dzikowski: Perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku,

2. Zbigniew Pilch: Cement i beton na drodze do neutralności klimatycznej,

3. Adrian Furgalski: Perspektywy infrastruktury kolejowej w Polsce.

Na zakończenie sesji, po raz 15. zostały także wręczone nagrody w Konkursie im. Maksymiliana Wolffa (wyniki konkursu – TUTAJ). Komitet Programowy i Organizacyjny WDM serdecznie gratuluje Laureatom wyróżnienia i życzy satysfakcji inżynierskiej z podejmowanych działań. W obradach wzięło udział 493 uczestników z Polski, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Luksemburga i Niemiec. Z uwagi na całkowite zniesienie obostrzeń covidowych w obradach mogli wziąć udział również studenci z Politechnik Wrocławskiej, Gdańskiej i Śląskiej. Każdy z uczestników oprócz książki konferencyjnej otrzymał ścienny Kalendarz WDM – to nowa, pilotażowa inicjatywa organizatorów wydarzenia, która spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród obdarowanych. Podczas obrad Seminarium oraz dyskusji kuluarowych sformułowano następujące wnioski i spostrzeżenia: – Budowa obiektów mostowych na liniach o dużej prędkości ruchu pociągów (V > 250 km/h) wymaga przygotowania stosownych wytycznych projektowania, budowy i utrzymania takich obiektów. – W celu sprawnego prowadzenia prac modernizacyjnych na istniejących liniach kolejowych konieczne jest uregulowanie toku postępowania z obiektami objętymi nadzorem konserwatorskim. Po pierwsze, należy powołać komisję złożoną z reprezentantów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Infrastruktury oraz ekspertów w celu sporządzenia listy obiektów, które bezwzględnie muszą być zachowane! Jest to niezbędne, albowiem ponad 50% obiektów mostowych (około 5000 sztuk) na liniach kolejowych jest w eksploatacji ponad 100 lat i stan techniczny części z nich wyklucza dalszą bezpieczną eksploatację. – Należy wypracować sposób postępowania ze starymi obiektami na liniach drugorzędnych (lokalnych) nieprzeznaczonych do intensywnej eksploatacji. – Z uwagi na występujące w Polsce, stanowczo zbyt często, awarie kabli sprężających w konstrukcjach kablobetonowych należy powołać komisję, która opracuje Rekomendowane Wytyczne dotyczące konstrukcji i wykonania kabli zewnętrznych. Jest to ważne, gdyż mosty na liniach o dużej prędkości ruchu pociągów są budowane przeważnie z betonu sprężonego. – Uznano za celowe przetłumaczenie i wydanie w Polsce książki opracowanej przez profesora Jose Romo z zespołem: High Speed Railway Bridges. Conceptual Design Guide. Wyd. Ernst & Sohe, Wiley, Berlin 2024.

„Niezmiernie cieszy nas niesłabnące zainteresowanie organizowanym przez nasz ośrodek naukowy wydarzeniem i mamy nadzieję, że tematyka kolejnej edycji Seminarium również zgromadzi podobną liczbę pasjonatów konstrukcji mostowych. W tym miejscu chciałbym podziękować przede wszystkim autorom i współautorom referatów oraz uczestnikom, gdyż to właśnie oni tworzą atmosferę obrad oraz dopingują organizatorów do szukania nowych tematów wartych poruszenia na kolejnych edycjach wydarzenia. Chciałbym również podziękować sponsorom za wsparcie finansowe, bez którego organizowane seminarium nie mogłoby się odbyć w takiej formule, jak miało miejsce w tym roku i latach poprzednich. Już dziś zapraszam na kolejną edycję wydarzenia, która odbędzie się w dniach 20-22 listopada 2024 roku, na terenie Kampusu Politechniki Wrocławskiej pod roboczym hasłem: Diagnostyka i utrzymanie obiektów mostowych” – Jan BIliszczuk

SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE PROWADZONO W SZEŚCIU SESJACH TEMATYCZNYCH:

Sesja I. Mosty na kolejach dużych prędkości (sześć referatów) W trakcie sesji przedstawiono m.in. prezentacje zaproszonych gości z Hiszpanii: − Profesor José Romo – New trends in conceptual design of high speed railway bridges (Nowe trendy w projektowaniu koncepcyjnym mostów kolei dużych prędkości), − Luis Martin-Tereso Lopez i Carlos Pavia – Bridges fon highspeed railway. 30 years experiences in Ferrovial. W Hiszpanii trwa rozbudowa połączeń kolejowych o dużej prędkości ruchu pociągów, dlatego prezentacje gości z tego kraju stanowiły dobre wprowadzenie do tej tematyki dla przyszłych projektantów takich linii w Polsce. Uzupełnieniem prezentacji zagranicznych były referaty polskich autorów.

Sesja II. Badania i analizy (osiem referatów)

Prezentowane prace dotyczyły:

− dynamiki mostów kolejowych,

− diagnostyki i monitoringu mostów kolejowych,

− oceny właściwości stali zastosowanej w starych mostach,

− przyszłościowych kierunków rozwoju mostów kolejowych.

Sesja III. Obiekty zabytkowe (sześć referatów)

Na wyróżnienie zasługują prezentacje gości honorowych: Panów Krzysztofa Dąbrowieckiego – Historia i analiza kolejowo-drogowych mostów wiszących oraz Przemysława Dominasa – Mosty Centralnej Kolei Transandyjskiej Callao-Lima-La Oroya. Pozostałe prezentacje dotyczyły możliwości zachowania starych obiektów kolejowych.

Sesja IV. Nowe rozwiązania (osiem referatów)

W sesji tej między innymi zaprezentowano prace:

− Plastyczne projektowanie przekrojów zespolonych belek mostowych z dwuteowników walcowanych (Krzysztof Marcińczak + zespół),

− Innowacyjne mosty kolejowe w ciągu linii kolejowej E59 (Michał Topolewicz + zespół),

− Nowy most kolejowy z ciągiem pieszo-rowerowym w Krakowie (Bogusław Pilujski z zespołem).

Sesja V. Problemy modernizacji obiektów istniejących (osiem referatów) Była to ważna sesja, ponieważ podczas niej wskazano na problemy prawne blokujące sprawną modernizację linii kolejowych w Polsce. Warto tu wyróżnić prezentację Uwarunkowania prawne i techniczne modernizacji kolejowych obiektów inżynieryjnych, objętych nadzorem konserwatorskim (Jerzy Broś z zespołem).

Sesja VI. Utrzymanie mostów kolejowych (osiem referatów) Sesja ta dotyczyła różnych problemów utrzymania mostów kolejowych, poczynając od diagnostyki, a na nowoczesnych metodach napraw kończąc.

autor: prof. dr hab. inż. Jan BILISZCZUK, Politechnika Wrocławska

Wywiady

Cezary Garczarczyk: Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to nadrzędny cel, którym się kieruję

Cezary Garczarczyk, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie, w rozmowie z redakcją „Dróg Publicznych” opowiada o swojej motywacji do pracy związanej z infrastrukturą drogową oraz strategiach, jakie stosuje w zarządzaniu nimi. Podkreśla, że inwestycje drogowe muszą być skoncentrowane na potrzebach społeczności lokalnej, a angażowanie mieszka...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.