Kopalnia Wapienia „Górażdże”

Kopalnia Wapienia „Górażdże” to największa kopalnia należąca do Górażdże Cement SA, a także jedna z największych w Polsce kopalni eksploatacji kamienia wapiennego. Na co dzień pozyskuje się w niej surowce do produkcji cementu w Cementowni Górażdże. Jest to także wzorcowy przykład rekultywacji wyrobisk oraz działań na rzecz ochrony przyrody.

Kopalnia znajduje się na terenie gminy Gogolin w odległości 1 km na wschód od miejscowości Górażdże w województwie opolskim. Teren górniczy obejmuje powierzchnię 141 647 ha, a obszar górniczy: 491,87 ha. Właścicielem gruntu oraz użytkownikiem złoża wapieni triasowych jest przedsiębiorstwo Górażdże Cement SA.

Eksploatacja surowców

Dla potrzeb przemysłu wapienniczego wydobycie rozpoczęto w XIX wieku, a dla potrzeb produkcji cementu pozyskiwanie surowca ruszyło w 1977 r., wraz z uruchomieniem Cementowni Górażdże.

Eksploatowane złoże dzieli się na trzy podstawowe kompleksy skalne, zróżnicowane pod względem właściwości mechanicznych i chemicznych. Na terenie kopalni przebiega eksploatacja złoża wapieni triasowych z podziałem na dwa wyrobiska: zachodnie i wschodnie z postępem robót na północ, na dwóch poziomach. Na pierwszym poziomie wydobywane są wapienie tereblaturowe i karchowickie – wykorzystywane do produkcji klinkieru w Cementowni Górażdże. Natomiast na drugim poziomie wydobywa się wapienie górażdżańskie – stosowane głównie do produkcji wapna w Zakładach Wapienniczych. Urabianie kopalni odbywa się za pomocą robót strzałowych. Odstrzelony urobek ładowany jest przy zastosowaniu koparek jednonaczyniowych bezpośrednio na samochody technologiczne i transportowany do kruszarek ciągów technologicznych cementowni i zakładu wapienniczego. Złoże urabia się metodą robót wiertniczo-strzałowych. Równolegle z eksploatacją odbywa się sukcesywna rekultywacja wyrobisk.

Rekultywacja i ochrona przyrody

Teren kopalni jest obszarem o dużej atrakcyjności przyrodniczej, na którym występuje wiele cennych gatunków flory i fauny. Od 2005 r. w Kopalni Górażdże prowadzi się systematyczne działania w zakresie ochrony bioróżnorodności. W 2010 r. utworzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną, ukazującą unikatowe walory przyrodnicze tego terenu. Na uwagę zasługują też liczne działania edukacyjne i wydarzenia promujące walory przyrodnicze tych terenów.

Ponadto równolegle z eksploatacją prowadzona jest sukcesywna rekultywacja wyrobisk. W kopalni Wapienia Górażdże prowadzi się rekultywację w dwóch kierunkach: leśnego i wodnego zagospodarowania. Skład gatunkowy nasadzeń drzew i krzewów jest odpowiada właściwością i stopniu żyzności mas ziemnych. Przeważają sosny, brzozy i olsza. Rekultywowane tereny urozmaicono celowo utworzonymi oczkami wodnymi, mokradłami oraz odsłonięciami skalnymi, co zwiększa różnorodność przyrodniczą zrekultywowanych terenów. W ciągu kilku lat spontanicznie pojawiła się interesująca roślinność wodna, np. rdestnica drobna oraz rdestnica grzebieniasta, czy też gatunki chronionych ptaków lęgowych (sieweczka rzeczna, łabędź niemy, myszołów, dzięcioł czarny). Pojawiły się także gatunki chronione przez Konwencję Berneńską oraz Dyrektywę Siedliskową – rzekotka drzewna oraz traszka grzebieniasta. Kopalnia Górażdże stała się jednym z najważniejszych siedlisk węża – gniewosza plamistego, w Polsce gatunku zagrożonego. W kopalni można spotkać także wiele zagrożonych i znajdujących się pod ochroną bezkręgowców.

przeczytaj również: Kruszarki stosowane w węzłach rozdrabniania w górnictwie skalnym

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odkrywa główne cele i zadania instytutu, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowoczesnego budownictwa w Polsce. ITB, jako wiodący ośrodek badawczy, nie tylko uzyskał wysoką kategorię A w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości, ale t...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.