„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG’2023”

W dniach 20 – 21 kwietnia 2023 roku w Niepołomicach odbyła się Jubileuszowa V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG’2023”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską: Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą Systemów Transportowych, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Zarządem Dróg Miasta Krakowa i Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego. Obrady konferencji odbywały się w Hotelu Novum w Niepołomicach.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury; Łukasza Kmitę – Wojewodę Małopolskiego; Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego, Mirosława Boryczko – Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Jacka Paś – Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Tomasza Żuchowskiego – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Andrzeja Białkiewicza† – Rektora Politechniki Krakowskiej, Mariusza Urbańskiego – Dyrektora Naczelnego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Patronatem Merytorycznym konferencję objęli: Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Zbigniew Kotlarek – Prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Andrzej Wyszyński – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W pracach Komitetu Naukowo-Programowego konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska) – Przewodniczący, prof. dr hab. inż. Marek Cała (Akademia Górniczo-Hutnicza), prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG (Politechnika Gdańska), dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr inż. Piotr Zieliński (Politechnika Krakowska).

Partnerstwo nad wydarzeniem objęło Miasto Kraków.

Patronatem Medialnym Konferencję objęli: Drogownictwo, Magazyn Autostrady, Mosty, Drogi Publiczne, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Magazyn BTA, Portal EDROGA, Portal Magiczny Kraków, Przegląd Komunikacyjny oraz Transport Miejski i Regionalny.

Komitet Organizacyjny pracował w składzie Beata Toporska (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego), Anna Reszczyk (Zastępca Przewodniczącej), Janina Mrowińska (Sekretarz Komitetu Organizacyjnego), Piotr Buczek, Robert Jakubiak, Anna Karpierz, Halina Rogowska, Robert Szota i Patryk Zakrzewski.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

I. Zmiany legislacyjne w branży drogowej

II. Innowacyjności w drogownictwie

III. Planowanie i perspektywa realizacji poszczególnych Programów

IV. Technologie w drogownictwie

V. Wyzwania w kształceniu kadry drogowej na uczelniach w świetle nowych wytycznych dotyczących zmian w projektowaniu.

Konferencja zgromadziła 155 osób. Uczestnicy konferencji to m.in. przedstawiciele środowiska nauki, jednostek budżetowych, firm projektowych i wykonawczych oraz zajmujących się organizacją i zarządzaniem infrastrukturą drogową.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonali Beata Toporska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji i Wiceprezes ds. drogownictwa Oddziału SITK RP w Krakowie wraz z Robertem Jakubiakiem Zastępcą Dyrektora ds. Inwestycji w GDDKiA Oddział w Krakowie.

Tegoroczna konferencja miała wyjątkowy charakter, była to jej piąta – jubileuszowa edycja. Organizator konferencji – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie, z okazji jubileuszu NOVDROG postanowił uhonorować statuetką „Złoty Smok”, zasłużonego dla konferencji współorganizatora i partnera. Nagrodą został uhonorowany Tomasz Pałasiński Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w podziękowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie za wieloletnie wsparcie merytoryczne i organizacyjne Konferencji.

Artykuły i prezentacje przygotowane na konferencję zostały opublikowane w wydawnictwie książkowym (165 stron) zawierającym 2 artykuły recenzowane oraz 9 referatów i prezentacji i zostały przekazane uczestnikom konferencji. Obrady konferencji toczyły się w pięciu sesjach, wygłoszono 34 referaty. Czwartkowe sesje zakończył panel dyskusyjny „Wyzwania w kształceniu kadry drogowej na uczelniach w świetle nowych wytycznych dotyczących zmian w projektowaniu”.

Konferencja była prezentacją szerokiego spektrum – doświadczeń, poglądów, a przede wszystkim wiedzy w zakresie infrastruktury drogowej. Tematyka obejmowała nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz aspekty formalno-prawne związane z realizacją zadań inżynierskich, jak również zostały poruszone aktualne problemy w branży tj. m.in. waloryzacja wynagrodzenia umownego czy utrata statusu odpadu dla destruktu asfaltowego oraz zostały przedstawione planowane programy rozbudowy i modernizacji sieci dróg, a także poruszono kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym niechronionych jego uczestników.

Podsumowanie zagadnień wygłoszonych w trakcie referatów oraz efektów dyskusji na konferencji „NOVDROG”.

W trakcie Konferencji poruszono wiele zagadnień zarówno naukowo-badawczych jak i praktycznych, a efekty wynikające z tych obrad można przedstawić w następujących grupach tematycznych:

  1. Świadoma konieczność wprowadzania zmian nadążających za sytuacją rynkową branży w szczególności waloryzacji w umowach na roboty, usługi w tym projektowania dróg i nadzór inwestorski.

  2. Środowiska branży drogowej dostrzegają problemy z jednoznaczną kwalifikacją destruktu pozwalającą na ponowne zastosowanie w tzw. procesie recyklingu. Konieczność dalszego procedowania dalszych zmian przepisów w tym zakresie.

  3. Rozwój i promowanie nowych technologii w zakresie produkcji i wdrażania (stosowania) innowacyjnych materiałów ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę środowiska i oszczędności energii.

  4. Technologia cyfrowa i wprowadzanie szeroko-pojętej infrastruktury elektronicznej umożliwiającej wykorzystanie w procesie inwestycyjnym zasobów wiedzy i zbioru danych. Zauważalne jest podniesienie świadomości środowiska inżynierów w zakresie stosowania cyfryzacji w procesie budowlanym.

  5. Kontynuacja wspólnych działań administracji drogowej, władz samorządowych, KWP w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Dotychczasowe działania zostały potwierdzone w rzeczywistych badaniach.

  6. Dyskusja na temat wytycznych powinna być długoterminowa a aktualizacja winna być ciągła. Świat się zmienia w zakresie technologii, materiałów zatem filozofia wypracowania wzorców i standardów jest taka aby zadbać o to by zgłaszać uwagi wynikające z praktyki.

Dyskusje prowadzono także w kuluarach, na podstawie których można stwierdzić, iż problematyka poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała się tematykę konferencji, związaną z nowoczesnymi technologiami i systemami zarządzania w transporcie drogowym.

Konferencja zgromadziła 5 Partnerów.

Partnerami Oficjalnymi Konferencji były firmy Epufloor Sp. z o.o., Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Tensar Polska Sp. z o. o.,
Pozostali Partnerzy konferencji to Eurobent Sp. z o.o, Stowarzyszenie Producentów Cementu.
Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i produkty w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.

Podczas konferencji Organizatorzy ogłosili konkurs na najciekawsze wystąpienie spośród wszystkich uczestników konferencji. Na zakończenie konferencji Kapituła konkursu ogłosiła zwycięzcę, a została nim dr Edyta Majer z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego za prezentację „Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) – cyfrowe dane wspomagające planowanie infrastruktury drogowej” otrzymując nagrodę, roczną prenumeratę czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne.

Opracowali:
Janina Mrowińska – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Część merytoryczna – Beata Toporska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Halina Rogowska – Członek Komitetu Organizacyjnego
Zdjęcia: Halina Rogowska, Janusz Różycki

Przeczytaj relację z poprzedniej edycji wydarzenia –TUTAJ!

Wywiady

Tomasz Oracz: Skupiamy się na tym, aby innowacje były skuteczne i przynosiły wymierne korzyści

Tomasz Oracz, Członek Zarządu TPA sp. z o.o., w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania dotyczące nowych wyzwań zawodowych, działalności spółki oraz jej planów na przyszłość. Ponadto omawia zmiany, jakie na przestrzeni lat zachodziły w branży infrastrukturalnej, a także porusza kwestię nowych technologii. W styczniu br. ob...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.